Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat is verzekerd:

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt, en mits het bedrijf daarvoor aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen (materiele schade en letselschade) en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk

   • De AVB biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein).
   • Aansprakelijkheid van huiseigenaren kan apart worden verzekerd.


Wat is niet verzekerd:

   • Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor moet een milieuaansprakelijkheidsverzekering worden gesloten.
   • Schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken, is niet gedekt.
   • Schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt)
   • Schade door motorrijtuigen of luchtvaartuigen.


Premie:

De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het WW-jaarloon (vóór franchise), waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.

Eigen risico:
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.