Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen voor het MKB en ZZP. Met deze dienstenwijzer laten wij zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. In de dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in ons kantoor. Ook vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten. Deze dienstenwijzer is puur informatief. Dat betekent dat u op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een overeenkomst m.b.t. een financieel product te sluiten.

Wie zijn wij?
Naam en adresgegevens

VAN ZON assurantiën
Tevens h.o.d.n.:
MKB Bedrijfsverzekeringen

Postbus 224
4900 AE Oosterhout

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van Zakelijke  Schadeverzekeringen, Inkomensverzekeringen en Schadeverzekeringen voor particulieren.

Bereikbaarheid
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:
Telefoon: 085-0640570
Mobile : 06-43127764
E-mail : info@vanzon.nl

lnternet:
www.vanzon.nl
www.mkb-bedrijfsverzekeringen.nl

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via het volgende telefoonnummer:
06-43127764 – A.J. van Zon

Openingstijden
Op werkdagen is ons kantoor geopend van 9 tot 12. 

Communicatie
Onze communicatie met u verloopt in het Nederlands en kan op verschillende manieren plaatsvinden: per e-mail, schriftelijk, telefonisch gesprek. Wij horen graag van u wat uw voorkeur is.

Internet
Op genoemde websites vindt u, behalve uitgebreide informatie over onze werkzaamheden, uitgebreide mogelijkheden om online uw particuliere- en zakelijke schadeverzekeringen te berekenen, te vergelijken en daadwerkelijk af te sluiten. Hiervoor werken wij met een geautomatiseerd acceptatiesysteem waardoor u direct uw polis via email ontvangt. Hierbij maakt u zelf de keuze en is er sprake van Execution Only.
Het staat u altijd vrij om advies te vragen. Wij zijn u gaarne van dienst.

Lidmaatschappen en registraties
Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd.
De belangrijkste hiervan zijn:
AFM
Kifid
KvK

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM (www.afm.nl) houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12004976. Voor vragen over toezicht kunt u terecht bij het meldpunt Financiële Markten via nummer 0900-5400540.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over onze dienstverlening hebben en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot Kifid, het Klachteninstituut Financiële Dienst-verlening. Ons aansluitnummer daar is 300.002375.

Kamer van Koophandel (KvK)
In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 20073350.

Onze dienstverlening
Wij beschikken over een vergunning om te adviseren over en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Dit betekent dat wij samen met u een overzicht maken van de financiële risico’s waar u mee te maken heeft of kunt krijgen en dat wij u kunnen adviseren over de financiële producten die naar ons oordeel aansluiten bij uw (toekomstige) wensen en persoonlijke omstandigheden. Bemiddeling houdt in dat wij u onder meer begeleiden bij het afsluiten van de geadviseerde producten. Wij nemen contact op met aanbieders van financiële producten en vragen een offerte op.

Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn.

Particuliere- en Zakelijke Schadeverzekeringen
Vrijwel iedereen heeft wel één of meer schadeverzekeringen. Dat kan gaan om de verzekering van uw inboedel of van uw auto. Wellicht heeft u ook behoefte aan schadeverzekeringen die u beschermen tegen financiële schade die ontstaat door bijvoorbeeld brand, diefstal of aansprakelijkheid. Wij hebben de bevoegdheid om te adviseren en te bemiddelen in schadeverzekeringen en doen dit op objectieve wijze.

Hoe komen wij tot een advies?
Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid
Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.
Deze vrijheid om u te kunnen adviseren, wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer. De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten.
Wij werken met geselecteerde verzekeraars. Uit deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen.
Deze vergelijking maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van de premie onder.
Maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring met de instelling hoe die zich opstelt indien een beroep wordt gedaan op een uitkering. Omdat wij op deze wijze werken, kunnen wij als een ongebonden, objectieve, bemiddelaar voor u optreden.

Hoe zit het met onze beloning?
Onze dienstverlening is niet gratis.
Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. De vergoeding die wij voor onze dienstverlening rekenen, kan op verschillende wijzen worden voldaan. Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage 

Wij vragen ook iets van u
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u.

Juiste en volledige informatieverstrekking
Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw bedrijf of andere wijzigingen voor u als particulier. De informatie die wij van u ontvangen, is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld
Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële diensten- pakket.

Wijzigingen doorgeven
Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. 

Informatie doornemen
Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting toezenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Persoonsgegevens
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. De verwerking van persoonsgegevens heeft ons kantoor aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)

Bedrijven vragen wij om een UBO verklaring in te vullen en om een verplichte ID.

Als u een klacht heeft
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Eerst de klacht kenbaar maken aan ons
Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.

Daarna eventueel naar het Klachteninstituut (alleen voor particulieren)
Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

U kunt zich hiervoor wenden tot:
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-3338999
E-mail: consumenten@kifid.nl
Internet: www.kifid.nl

Wij doen meer voor u
Wij behartigen de belangen van onze klanten op het brede terrein van financiële diensten. Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit dienstverleningsdocument kunnen aangeven. Heeft u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Bijlage: Dienstverleningsdocument

Ons kantoor is gespecialiseerd in schadeverzekeringen voor particulieren en bedrijven. Per 1 juli 2013 maken wij gebruik van het door de AFM voorgeschreven dienstverleningsdocument. Met dit dienstverleningsdocument laten wij zien wat onze werkwijze is, en kunt u financiele dienstverleners beter met elkaar vergelijken. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

Download het dienstverleningsdocument: